ملات سنتی کاهگل

توضیحات :

این پودر برای اجرای نماهای داخلی و بیرونی با طرح سنتی قابل استفاده میباشد ، این پودر پایه سیمان بوده ورنگهای موجود در آن معدنی و در مقابل عوامل جوی و نور آفتاب مقاوم بوده و تغییری نمیکند . برای ایجاد طرح سنتی به این پودر کاه افزوده شده که درون بسته بندی موجود میباشد .

روش اجرا :


برای ساخت و آماده کردن این ملات 20% وزن پودر خشک به آن آب اضافه کرده و خوب ورز دهید و قبل از شروع کار نیز سطح کار را مرطوب نمایید وپس از اتمام کار نیز تا 4 روز ابدهی شود .

بسته بندی و مقدار مصرف :


بسته بندی این محصول 25 کیلو گرمی و برای پوشش حدود 3 متر مربع کافی می باشد .